الگوهای خواندن برای تندخوانی | مناسب برای مطالعه با ریتم های ثانیه ای

الگوهای خواندن :

در مطالعه و ابتدای مسیر تندخوانی شما باید از انگشت یا یک شیء

به عنوان شاخص و کمکی برای حرکت چشم تان استفاده کنید.

اما این که حرکت انگشت به چه صورت باشد (به ویژه در ریتم های ثانیه ای)

تابع الگوهای خواندن است که در این جا به تعدادی از الگوهای خواندن

اشاره می کنیم.

الگوهای خواندن - از بالا به پایین

انتخاب الگوهای خواندن ، بسته به راحتی شما با هر یک از الگوها خواهد بود.

از بالا به پایین:

در این الگو انگشت خود را وسط صفحه قرار می دهید و از بالا به پایین

انگشت تان را حرکت می دهید و با این الگو صفحه را دید می زنید.

 

 

 

گوشه به گوشه:

تصویر - الگوهای خواندن - گوشه به گوشه

در این الگو انگشت خود را از گوشه سمت راست (ابتدای متن) به

سمت گوشه سمت چپ پایین صفحه (انتهای متن) حرکت می دهید

و با این الگو صفحه را دید می زنید.

 

 

 

 

 

 

زیگزاگ:الگوهای خواندن - زیگزاگ

در این الگو حرکت انگشت در صفحه به صورت زیگزاگ خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

الگوهای خواندن - قسمت قسمت

قسمت به قسمت:

در این روش صفحه را به چند قسمت تقسیم می کنید

و هر قسمت را جداگانه دید می زنید.

می توانید هر قسمت را هم با یکی از الگوهای خواندن مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

 

در این نوشته که با نوشته ی قبل آن (که توصیه می کنیم مطالعه کنید)

در ارتباط مستقیم است، سعی کردیم برای خواندن شما از ریتم یک ثانیه ای

تا هر ریتمی که قصد تمرکز روی آن را دارید، الگوهای خواندن گوناگونی را

ارائه کنیم. شما با قرار گرفتن در این چارچوب و تبعیت از این الگوهای خواندن

می توانید با تمرین و تکرار مداوم سرعت حرکت چشم خود را بیشتر کنید.

این کار جزء برنامه های مقدماتی در تندخوان شدن شماست.

فراموش نکنید نه این تمرین و نه هیچ تمرین دیگری قادر به اثر در شما و

تندخوان شدن شما نخواهد بود، مگر این که با تکرار و تمرین همراه با

مداومت آمیخته شود. مطمئن باشید موفقیت در چند قدمی شماست.

لطفا به سمت آن قدم بردارید.

دیدگاهتان را بنویسید