Showing the single result

فن بیان، زبان بدن، مذاکره، گفتگو مناظره، متقاعدسازی

دوره شاه کلید

No Votes 0 Votes
فن بیان، زبان بدن، مذاکره، متقاعدسازی، گفتگو و مناظره و کلی مهارت دیگه، تو زندگی از نون شب واجب تر هستن. کجا اینا رو بهمون یاد دادن؟! من یادت میدم
2,700,000 تومان