خیلی از حرکات بدن ما ناشی از احساسیه که تو اون لحظه داریم. با شناختن این حالات و حرکات، میتونیم احساسات دیگران رو بفهمیم.

برای تک تک مطالب سایت کلی زحمت کشیدیم. منصفانه کپی کنید :)