خیلی از حرکات بدن ما ناشی از احساسیه که تو اون لحظه داریم. با شناختن این حالات و حرکات، میتونیم احساسات دیگران رو بفهمیم.

برای مطالب این سایت زحمت کشیده شده؛ پس لطفا منصفانه کپی کنید :)